Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Stardast d.o.o. (Teleskop centar) Novi Kneževac, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.teleskop.rs

O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.teleskop.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Stardast d.o.o. (Teleskop centa), Novi Kneževac, Svetog Save 23, mat.br. 20417005, PIB: 105610277, Tel.: +381631199654, Fax: +381023083241, www.teleskop.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: info@teleskop.rs

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.teleskop.rs.

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.teleskop.rs smatra prodajom na daljinu tokom koje važi sledeća politika privatnosti;

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.teleskop.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

- da se saobraznost robe ugovoru isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal i ista se odnosi na online kupovinu;

- da kupljenu robu isporučujemo putem kurirskih službi Bex Express i City Express, na način kako je to definisano ovde.

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.teleskop.rs;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.teleskop.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i uplatnicom u pošti ili banci, odnosno nalogom za prenos (Virmansko plaćanje);

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano dole u tekstu.

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.

Pravo na odustajanje/Povraćaj robe

Poštovani kupci,

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.teleskop.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se dostavlja svakom kupcu uz isporučenu robu i dostupan je na našoj internet stranici. Obrazac treba shodno popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti poštom na sledeću adresu: Stardast d.o.o., Svetog Save 23, 23330 Novi Kneževac.

Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac, osim ako prodavac izričito ne naglasi da će svojevoljno platiti troškove vraćanja robe. Proizvodi koji su manjih dimenzija i nisu lomljivi, niti se razumno može očekivati da će se tokom transporta oštetiti, mogu se vratiti poštom. Kabastiji proizvodi, kao i proizvodi koji su lomljivi ili u vezi sa kojima se razumno može očekivati da se tokom transporta mogu oštetiti, treba da se vrate posredstvom kurirske službe koja daje garanciju da će se proizvod vratiti u neoštećenom stanju. Radi utvrđivanja referentnih troškova vraćanja proizvoda, možete pogledati cenovnik kurirskih službi Bex Express i CityExpress na sledećim internet stranicama:

https://www.bex.rs/cenovnikusluga.php

https://www.cityexpress.rs/cenovnik-domaci-transport/

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se ne može više vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Prodavac je dužan da potrošaču, bez odlaganja, vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od datuma prijema izjave o odustanku.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:

• Isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
• Isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane isporuke
• Isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa.

Obrazac i izjavu za odustanak od ugovora na daljinu možete preuzeti OVDE.

Izjava o privatnosti podataka: Podaci koje dajete u obrascu (Izjava o odustanku od Ugovora na daljinu) služe za evidentiranje izmena u prometu (popunjavanje naloga za ispravku). Stardast d.o.o. neće koristiti podatke u druge svrhe.